• ASSESSORAMENT TÈCNIC
 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 • SERVEIS PROFESSIONALS
 • EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ / URBANITZACIÓ
Esteu aquí: Inici fitxers banners FER-SE UNA CASA

FER-SE UNA CASA

La construcció d’un habitatge comporta realitzar diversos tràmits i gestions que cal dur a terme abans de l’inici i posteriorment a l’acabament de l’obra. La Llei d’Ordenació de l’Edificació regula alguns d’aquests aspectes conjuntament amb altres reglaments i normatives de caràcter estatal, autonòmic o local.

Amb aquest text doncs, es pretén donar una visió general d’aquestes gestions per tal de facilitar la seva tramitació i servir-ne de guia, sense entrar en la fase d’obra, ja que aquesta comporta obligatòriament la presència dels tècnics i per tant la seva supervisió i control dels treballs efectuats.

LA FASE DE PROJECTE

El pas previ a l’inici de qualsevol obra per part d’un client-promotor, és la contractació del projectista i la definició de les condicions que regularan la relació entre el client i el tècnic definint el tipus de treball que ha de dur a terme i els condicionats que s’hauran de tenir en compte.

Caldrà definir per part del client, quins són els seus criteris i objectius pel que fa a l’edificació per tal d’evitar malentesos posteriors. Caldrà així mateix, tenir en compte que existeix una sèrie de normativa i reglamentació de caràcter obligatori que s’ha de complir, i que pot estar en contradicció amb els paràmetres inicials establerts pel client-promotor i que per tant s’hauran de modificar per adaptar-los a aquesta.

Caldrà realitzar a partir dels requisits bàsics i del tipus d’obra a efectuar un projecte d’edificació que defineixi tots i cadascun dels paràmetres de l’obra. Per poder-ho definir completament, caldrà contractar i realitzar un estudi geotècnic del terreny, que permeti definir el tipus de terreny on s’assentarà l’edifici i permetre d’aquesta forma definir correctament el tipus de fonaments necessaris.
Formant part d’aquest projecte de construcció, caldrà disposar, si procedeix, dels projectes tècnics accessoris com són els d’instal·lacions, accés a les telecomunicacions, etc.

Tanmateix i d’acord amb el que s’estableix en matèria de seguretat i salut, caldrà disposar del corresponent estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut que definirà els riscos i mesures preventives a aplicar durant l’execució de l’obra. Aquest document l’haurà de redactar o bé el tècnic que redacti el projecte o bé  coordinador de seguretat i salut en fase de projecte, quan en aquesta fase hi intervingui més d’un projectista.

LA LLICÈNCIA D’OBRES

Per tal de poder dur a terme les obres projectades en les condicions, qualitat i seguretat establertes per les normes de la bona construcció i la legislació vigent, s’haurà de comptar amb la direcció facultativa de les obres. Aquesta, estarà formada pel director d’obra, responsable del desenvolupament de l’obra, des del punt de vista tècnic, estètic, urbanístic i mediambiental d’acord amb el projecte, la llicencia i el contracte; el director executiu que és el director de l’execució de l’obra, responsable de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de lo edificat; i el coordinador de seguretat en fase d’execució, tasca que podrà desenvolupar qualsevol dels anteriors i que supervisarà i vetllarà per que es compleixin les condicions de seguretat i salut necessàries per garantir la seguretat i la salut de les persones que treballen en l’obra.

És per tant que, un cop contractats els serveis d’aquests tècnics, i amb els corresponents documents que ho avalen (documents d’assumeix de direcció d’obres), conjuntament amb el projecte d’edificació i complimentats els impresos i altres annexes, podrem tramitar la sol·licitud de llicència d’obres municipal . Transcorreguts els terminis tècnics i legals corresponents, l’ajuntament atorgarà la corresponent llicencia d’obres amb la que podrem iniciar les mateixes.

INICI DE LES OBRES

Previ a l’inici de les obres i, un cop nomenat el constructor o contractista principal, aquest caldrà que redacti un pla de seguretat i salut que adapti les condicions establertes en l’estudi de seguretat als seus mitjans constructius i auxiliars disponibles.
Aquest pla haurà d’estar aprovat pel coordinador de seguretat i s’haurà de presentar abans de l’inici de les obres conjuntament amb l’obertura del centre de treball al mateix Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Un cop iniciats aquests processos, caldrà procedir a contractar els serveis provisionals d’aigua i llum a les companyies subministradores. Caldrà procedir així mateix al tancat de les obres per impedir l’accés a tota persona aliena.

Malgrat que la intenció d’aquest text, no és documentar el procés de construcció de l’edifici, si que val la pena insistir en uns procediments que estableixen l’inici i el final de les obres.
Per una banda, el certificat o acta de replanteig, elaborada pel director d’obra i el director executiu, defineix el punt de partida de les obres. Per altra, el certificat de final d’obra elaborat per la direcció facultativa de l’obra i l’ acta de recepció definitiva elaborada pel constructor i el promotor són els que donen el punt final de les obres.

TRAMITACIONS POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES

Un cop finalitzats els treballs de construcció, caldrà realitzar una sèrie de tràmits per legalitzar l’habitatge i que bàsicament son:

 • Formalització de l’escriptura d’obra nova o de compra-venda segons correspongui amb la corresponent liquidació de l’ impost de transmissions patrimonials, davant la Delegació de Tributs de la Generalitat de Catalunya.
 • A continuació es procedirà a l’inscripció al registre de la propietat. Allí s’ha de dur l’escriptura de compra i el resguard de pagament de l’Impost de Transmissions de la Generalitat de Catalunya. Els aranzels es calculen en base a l’import fixat en l’escriptura.
 • Després es procedirà a efectuar l’alta al cadastre (Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària). Caldrà omplir l’imprès 902 –simplificat o normalitzat, depenent del tipus d’habitatges que sigui-; i lliurar fotocòpia de l’últim rebut de la contribució del solar; fotocòpia de l’escriptura d’obra nova; etiquetes d’Hisenda del Titular o bé fotocòpia del DNI o NIF; certificat del final d’obra; 2 fotografies de la façana de l’immoble i plànols de situació i de distribució interior; memòria de qualitats i de materials; pressupost total general que s’inclou en el projecte; fotocòpia de l’escriptura.
 • Posteriorment cal obtenir, per una banda  la llicència municipal de primera ocupació a l’ajuntament pertinent, on caldrà presentar l’alta del Cadastre, el certificat del final d’obra i el Llibre de l’Edifici (obligatori a partir d’edificis de 4 habitatges).
 • I per altra banda la cèdula d’habitabilitat de 1ª ocupació, expedida pel Departament d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. On caldrà presentar també el certificat final d’obra i el certificat de compliment del control de qualitat.

Amb aquests dos documents últims, ja es podrà contractar la connexió definitiva dels serveis de les empreses de llum, aigua i gas.

LA TRAMITACIÓ DE LA HIPOTECA

Per procedir a tramitar un préstec amb garantia hipotecaria davant d’un banc, caldrà seguir els següents tràmits:

Si l’obra es troba en fase de projecte o construcció, caldrà redactar la corresponent declaració d’obra nova, document legal que defineix el tipus d’obra que es tracta i descriu en que consistirà. Aquest document serà reemplaçat per l’escriptura d’obra nova un cop acabada aquesta. Caldrà aportar també l’escriptura del solar així com una copia del projecte. Amb aquesta documentació bàsica més els avals i altra documentació que cada entitat bancària requereixi, es podrà obtenir el préstec hipotecari. Normalment, en cas d’obra nova no acabada, l’import del préstec s’anirà obtenint a mesura que es vagin certificant les diferents parts d’obra executades.

 

NÒRIA projectes pot proporcionar-li un servei integral de gestió de tots aquests tràmits, necessaris per a fer-se una nova casa.

Tens dubtes i no trobes respostes?
Nosaltres t'ajudem, segueix-nos a Facebook i Twitter i publica els teus comentaris
Facebook Twitter
Noria Projectes Logo Enginyeria de l’Edificació
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contacta'ns
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Avís Legal

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condicions d'accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
Nòriaprojects S.L.U.,es reserva el dret de suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Nòriaprojects S.L.U. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Nòriaprojects S.L.U. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nòriaprojects S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra Nòriaprojects S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.
El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Nòriaprojects S.L.U.. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (I) aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, (II) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (III) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de NòriaprojectS S.L.U., i es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. i/o els noms d’altres productes, marques i/o marques registrades de Nòriaprojects S.L.U., i/o les seves filials.

4. Hiperenlaces

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U., estarà sotmès a les condicions següents:

 • No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
 • No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Nòriaprojects S.L.U..
 • Nòriaprojectes S.L.U. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenlace, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Nòriaprojects S.L.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.