• ASESORAMIENTO TÉCNICO
  • GESTIÓN ADMINISTRATIVA
  • SERVICIOS PROFESIONALES
  • EDIFICACIÓN / REHABILITACIÓN / URBANIZACIÓN
Usted está aquí: Inicio / es / Noticias / Nuevo Decreto de la Generalitat que regula las ITE y el libro del edificio

Noticias

Nuevo Decreto de la Generalitat que regula las ITE y el libro del edificio

15 - Mai - 2015

El Govern ha aprovat Decret que regula el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de l’edifici, que serà obligatori per als propietaris d’edificis d’habitatges.

Entre d’altres, la nova normativa regula el manual de l’habitatge, que proporciona al propietari i al llogater informació detallada sobre l’estat de l’immoble per planificar les revisions i evitar possibles deficiències de futur. També garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut del totes les inspeccions que es realitzin. El decret aprovat el 5 de maig i publicat al DOG del 7 de maig, substitueix l’anterior, de 2010, que tenia mancances sobre el tipus de deficiències que s’establien per als habitatges, el lliurament dels certificats d’aptitud i la necessitat d’informar la Generalitat sobre les inspeccions fetes.

El nou decret permetrà:

-       Dotar els propietaris d’edificis d’uns informes tècnics sobre l’estat de l’immoble que permetran ajudar a planificar revisions tècniques, a adoptar acords i provisions de fons per a les obres de rehabilitació.

-       Evitar possibles defectes de l’edifici en un futur, emetent recomanacions per al correcte manteniment i conservació.

-       Només en casos molt extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones, denegar el certificat d’aptitud, d’acord amb la nova tipologia de deficiències que estableix el decret.

La norma estableix quin ha de ser el contingut de l’Informe de la ITE, els terminis en què s’ha de passar, la qualificació de les deficiències i els òrgans competents per atorgar els certificat d’aptitud de l’edifici, que són l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat i les administracions locals que hagin aprovat programes o ordenances locals referent al tema.

Terminis per passar la ITE: en funció de l’antiguitat i la tipologia de l’edifici

Antiguitat edifici plurifamiliar

-Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971

Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica.

Antiguitat edifici unifamiliar

-Termini per passar inspecció ITE

Anteriors a 1900

Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930

Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975

Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que caduqui la cèdula d’habitabilitat vigent.

Tipologia de deficiències

El decret vigent fins ara només podia qualificar l’edifici amb deficiències “greus” o “lleus”. La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un major detall.

-       Molt greus. Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i que requereixen una intervenció immediata

-       Greus. Les que per la seva incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.

-       Importants. Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.

-       Lleus. Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.

Certificat d’aptitud de l’edifici i vigència

-       De 10 anys si l’edifici no presenta deficiències o si són lleus.

-       De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació.

-       De 3 anys, amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació.

-       Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.

Programade Rehabilitació

Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d’un tècnic qualificat.

Noria Projectes Logo Ingeniería de la Edificación
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contáctanos
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Aviso Legal

Condiciones generales de acceso y uso de la página Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condiciones de acceso y uso

El acceso a y/o uso de la página web y/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando, desde este mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las presentes Condiciones generales así como las Condiciones Particulares que, en su caso, las complementen, modifiquen o sustituyan.
El usuario asume, conoce y acepta, por hecho mismo de visitar la página web y/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que los datos e informaciones sobre productos o servicios, y cualesquiera otros datos e informaciones contenidos en las mismas, aparecen única y exclusivamente a efectos informativos, como información de carácter preliminar dispuesta a la atención del usuario, y que en un momento dado pueden contener errores, imprecisiones o no estar actualizadas.
Nòriaprojects S.L.U.,se reserva el derecho de suspender temporalmente o anular definitivamente, sin necesidad de previo aviso, la accesibilidad de sus páginas web en razón de la necesidad de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de las mismas. Asimismo, Nòriaprojects S.L.U. se reserva en todo caso el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como sus contenidos.

2. Responsabilidad

Nòriaprojects S.L.U. no efectúa manifestaciones ni ofrece garantías de ninguna clase, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto al funcionamiento de la página web y/o web-site, o a la información, contenido, software, materiales, o productos incluidos en ellas en la medida en que lo permita la legislación aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no se hace responsable de cualesquiera daños o perjuicios, directos o indirectos, que pudieran derivarse de la interrupción o falta de continuidad de la página web y/o web-site.
Tanto el acceso como el uso de la página web y/o web-site que pueda hacerse de la información contenida en los mismos es de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Nòriaprojects S.L.U., no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse de dicho acceso o uso de la información. Nòriaprojects S.L.U., no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los contenidos de la web y web-site, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

3. Derechos de propiedad intelectual e industrial

El usuario se compromete a utilizar la página web, la web-site y sus contenidos sin contravenir la legislación vigente ni el principio de buena fe. Asimismo queda prohibido, su uso con fines ilícitos o lesivos contra Nòriaprojects S.L.U. o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento de la página web o web-site.
El contenido accesible en la página web y web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fichas, textos, gráficos, archivos de sonido, imágenes, fotografías, diseños, etc...), está sujeto a derechos de propiedad intelectual e industrial. En ningún caso el suministro de contenidos o el acceso a dicha página web y web-site implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución, transformación o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por parte de Nòriaprojects S.L.U.. Se permite el derecho de visualizar y obtener una copia privada de seguridad de tales contenidos siempre que: (i) este derecho se ejercite según el principio de la buena fe, (ii) en todo caso, el contenido se mantenga inalterado, (iii) en la eventual copia privada de seguridad aparezca el 'copyright' y demás datos identificativos de los derechos de Nòriaprojects S.L.U., y (iv) se realice sin fines comerciales y exclusivamente para información personal del usuario.
Queda prohibida asimismo, la reproducción o uso sin autorización del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. y/o los nombres de otros productos, marcas y/o marcas registradas de Nòriaprojects S.L.U., y/o sus filiales.

4. Hiperenlaces

El establecimiento de cualquier hiperenlace entre una página web y la página web y web-site de Nòriaprojects S.L.U., estará sometido a las condiciones siguientes:

  • a. No podrá reproducir ni total ni parcialmente ninguno de los productos o servicios contenidos en el mismo.
  • b. No se establecerán deep-links, ni se creará un browser o un border enviroment sobre las mismas.
  • c. No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre la página web y web-site, ni contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a Nòriaprojects S.L.U..
  • d. Nòriaprojects S.L.U. no será responsable en ningún caso, de los contenidos o servicios puestos a disposición de los usuarios en la página web desde la que se realice el hiperenlace, ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en la misma.

5. Ley y jurisdicción

Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación española. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, utilización o contenido de las Condiciones Generales, serán competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario. En el supuesto que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Nòriaprojects S.L.U. y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción y Tribunales de Barcelona.

6. Cookies

Esta página web utiliza cookies, pequeños ficheros generados en el ordenador del usuario que, antes de que éste abandone la página web, recapta datos originarios del ordenador utilizado por el usuario y nos permite conocer cuál es su frecuencia de entrada en esta web y qué contenidos son los que más le interesan, permitiéndonos personalizar los portales de la web para cada usuario. Estos cookies no son dañinos y su función es captar información acerca del usuario para poder ofrecerle una atención más personalizada al visitar la página web. En cualquier momento el usuario tiene la posibilidad eliminar los cookies seleccionando esta opción en su navegador.