• ASSESSORAMENT TÈCNIC
  • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  • SERVEIS PROFESSIONALS
  • EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ / URBANITZACIÓ
Esteu aquí: Inici ca Notícies Nou decret llei per frenar els desnonaments massius.

Notícies

Nou decret llei per frenar els desnonaments massius.

19 - Nov - 2012

Davant l'absoluta ineficàcia que ha tingut el Codi de Bones Pràctiques que va aprovar el Govern de l'Estat el febrer d'aquest any. El divendres 16 de novembre va entrar en vigor el nou Reial Decret Llei amb mesures urgents per protegir deutors hipotecaris i evitar desnonaments sobre les famílies que pertanyen a col · lectius que, "en situació de bona fe, però per raons sobrevingudes, s'han vist immerses en un procés de desnonament ".

De tota manera "els deutes i els interessos s'han de retornar" i "no hi ha cap afectació profunda al procediment d'execució hipotecària".

El Decret Llei preveu una sèrie de mesures, entre les quals es determina qui es pot beneficiar d'aquest.

-Famílies amb una renda menor a 19.200 euros anuals.
El Govern fixa el llindar de renda per acollir-se a aquestes mesures en 3 vegades l'IPREM, que són 19.200 euros comptabilitzat amb dotze pagues, és a dir, 1.597 euros al mes.

També s'inclourà a les persones o famílies que hagin vist una "alteració significativa de circumstàncies econòmiques", és a dir, que el pagament de la hipoteca sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per 1,5 vegades en els últims quatre anys - és a dir , que si suposava un 40 per cent, hagi passat a ser un 60 per cent -, que la quota hipotecària superi el 50 per cent dels ingressos nets, que es tracti de crèdit garantit amb hipoteca sobre l'únic habitatge del deutor i concedit per a la compra d'aquesta.

-Col · lectius preferents i pròrroga.
Es paralitzarà durant dos anys el desnonament, permetent que el deutor estigui en l'habitatge sense cap cost, per a una sèrie de col·lectius especialment vulnerables. Es tracta de: famílies nombroses, la unitat monoparental amb dos fills a càrrec, una família amb un menor de tres anys, famílies amb un dels seus membres discapacitat superior al 33 per cent.
Tampoc s'executarà el llançament a persones afectades per: dependència o incapacitat permanent per treballar; famílies amb deute hipotecari en atur i esgotades les prestacions per desocupació, quan convisquin una o més persones unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge amb vincle de parentiu fins a tercer grau de consanguinitat i que es trobin en situació de discapacitat, dependència, malaltia greu que l'incapaciti per a realitzar una activitat laboral, i unitats familiars on hi hagi una víctima de violència de gènere.

-Parc d'habitatges socials.
El Govern ha aprovat també la creació d'un parc d'habitatges socials amb un lloguer barat per a persones desnonades. En aquest país hi ha 700.000 habitatges buits segons les estadístiques. Aquests habitatges, la major part, estan en possessió dels bancs en aquest moment i s'hauran de posar a disposició de les persones que s'han quedat sense habitatge, amb un lloguer reduït.

-Paper dels avalistes d'un préstec hipotecari.
Les noves mesures tenen la intenció de definir millor el paper dels avaladors o fiadors. Fins ara, en cas d'execució hipotecària, l'entitat bancària podia reclamar els béns embargables tant del deutor com dels avalistes. Les noves mesures tenen l'objectiu que la responsabilitat de avalistes i fiadors sigui secundària.

-Responsabilitat de les taxadores
El decret que ha aprovat el Govern estableix una sèrie de requisits molt més durs a les societats de taxació a l'hora de dur a terme les valoracions dels immobles. D'aquesta manera, se'ls imposaran noves exigències de capital i un règim de supervisió molt més estricte. L'objectiu d'aquesta mesura no és altre que assegurar que totes les valoracions que es fan siguin absolutament independents i no tinguin cap tipus de condicionalitat. Des que la va explotar la bombolla immobiliària, han estat molts els que han assenyalat a les taxadores com unes de les culpables d'aquesta, acusant-les de realitzar taxacions molt més elevades del que realment valien els pisos.

-Retroactivitat i lloguer
D'altra banda, les mesures per frenar els desnonaments no afectaran el lloguer ni s'aplicaran amb caràcter retroactiu.

arxivat sota:
Tens dubtes i no trobes respostes?
Nosaltres t'ajudem, segueix-nos a Facebook i Twitter i publica els teus comentaris
Facebook Twitter
Noria Projectes Logo Enginyeria de l’Edificació
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contacta'ns
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Avís Legal

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condicions d'accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
Nòriaprojects S.L.U.,es reserva el dret de suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Nòriaprojects S.L.U. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Nòriaprojects S.L.U. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nòriaprojects S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra Nòriaprojects S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.
El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Nòriaprojects S.L.U.. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (I) aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, (II) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (III) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de NòriaprojectS S.L.U., i es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. i/o els noms d’altres productes, marques i/o marques registrades de Nòriaprojects S.L.U., i/o les seves filials.

4. Hiperenlaces

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U., estarà sotmès a les condicions següents:

  • No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
  • No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Nòriaprojects S.L.U..
  • Nòriaprojectes S.L.U. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenlace, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Nòriaprojects S.L.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.