• ASSESSORAMENT TÈCNIC
  • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  • SERVEIS PROFESSIONALS
  • EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ / URBANITZACIÓ
Esteu aquí: Inici ca Notícies Modificació de la LAU

Notícies

Modificació de la LAU

14 - Mai - 2012

En breu el Consell de Ministres aprovarà un avantprojecte de Llei pel qual es modifiquen la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i la d’enjudiciament civil per, entre altres coses, facilitar que els propietaris d’habitatges de lloguer recuperin els seus immobles, encara que els seus inquilins estiguin al corrent dels pagaments, i agilitar els processos de desnonament.
A més, el Govern ha aprovat, dins del Decret Llei sobre sanejament del sector immobiliari, una exempció en l'IRPF del 50% de les rendes derivades de transmissió de béns immobles urbans entre l'11 de maig i el 31 de desembre d'aquest any, sempre que no hi hagi vinculació entre les parts, per a, en paral · lel a aquests impulsos al lloguer, tractar de regenerar el mercat de la compravenda. Aquesta exempció afectarà a més a persones jurídiques i és aplicable a la declaració per l'Impost de Societats.

En roda de premsa després del Consell de Ministres, la ministra de Foment, Ana Pastor, es va centrar en les mesures dirigides al mercat del lloguer i ha assegurat que aquest avantprojecte de Llei, que inclou a més estímuls fiscals per fomentar el lloguer d'habitatges en mans de no residents, persegueix donar més seguretat jurídica als propietaris perquè es treguin més habitatges al mercat del lloguer i així facilitar l'accés a l'habitatge a joves, col · lectius vulnerables i famílies amb menors rendes.

Segons ha explicat, el parc d'habitatges de lloguer a Espanya puja a 1,8 milions d'habitatges, el 17% del parc total, el que suposa el menor percentatge de tota la zona euro, on la mitjana de pisos arrendats és del 30%, amb taxes de fins al 47% en països com Alemanya. Segons Pastor, aquestes xifres demostren que el lloguer "no és una alternativa" a la compra.

Alhora, hi ha fins a tres milions d'habitatges buits que no es destinen al mercat del lloguer per una falta de "competitivitat" a les rendes de lloguer, l '"escassa professionalització" d'aquest mercat o per una "falta d'equilibri" entre els drets dels propietaris i dels llogaters.

Més facilitats per recuperar l'habitatge

Per esmenar aquestes deficiències, en primer lloc, en avantprojecte de Llei preveu la possibilitat que el propietari pugui recuperar l'habitatge amb un avís dos mesos d'antelació per al seu ús com a residència habitual, també per a familiars de primer grau o cònjuges després del divorci, sense necessitat d'haver de pactar, com fins ara, amb l'inquilí.

A més, la nova norma redueix a la meitat les pròrrogues que s'establien per llei en els contractes d'arrendament. La pròrroga forçosa que permetia als inquilins habitar un habitatge durant cinc anys passa a tres anys, i la pròrroga tàcita de tres anys es redueix a un. D'aquesta manera, la Llei només empararà als inquilins perquè romanguin en l'habitatge durant quatre anys, en lloc de vuit anys.

Així mateix, les parts poden pactar un increment de la renda de lloguer anual superior o inferior a l'IPC, que establia fins ara la LAU, i poden acordar la renúncia de l'inquilí al dret d'adquisició preferent.

Pel costat de l'inquilí, el Govern ha previst la "mesura estrella", segons Pastor, que consisteix que l'inquilí podrà deixar l'habitatge sense penalització econòmica avisant amb un mes d'antelació. Fins ara podia fer-ho pagant una compensació econòmica o amb dos mesos d'antelació després d'estar almenys cinc anys en l'habitatge.

D'altra banda, l'informe de l'avantprojecte de Llei preveu que el comprador d'un habitatge estarà obligat a permetre a l'arrendatari que continuï amb el seu contracte sempre que aquest estigui inscrit al Registre de la Propietat.

D'altra banda, introdueix exempcions del 60% en la tributació per IRPF per a propietaris no residents que posin els seus habitatges en lloguer i de fins al 100% si aquests propietaris resideixen a la UE i no són majors de 30 anys i rendiments del treball superiors al Iprem, per equiparar el seu tracte fiscal amb el dels residents.

Agilització del desnonament

Quant a l'agilització dels desnonaments, en el cas que així s'assenyali en contracte, la falta de pagament de la renda podrà donar lloc a la resolució de l'arrendament, sense més exigència que un previ requeriment notarial o judicial, sense necessitat de obtenir una sentència.

A continuació, es podrà ordenar la restitució de l'immoble al propietari. A més, es crea un procediment judicial accelerat perquè en el termini de deu dies es procedeixi al pagament de la renda deguda i se simplifiquen els procediments judicials per efectuar els desnonaments, el que duplicarà la capacitat dels jutjats.

arxivat sota:
Tens dubtes i no trobes respostes?
Nosaltres t'ajudem, segueix-nos a Facebook i Twitter i publica els teus comentaris
Facebook Twitter
Noria Projectes Logo Enginyeria de l’Edificació
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contacta'ns
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Avís Legal

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condicions d'accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
Nòriaprojects S.L.U.,es reserva el dret de suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Nòriaprojects S.L.U. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Nòriaprojects S.L.U. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nòriaprojects S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra Nòriaprojects S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.
El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Nòriaprojects S.L.U.. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (I) aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, (II) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (III) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de NòriaprojectS S.L.U., i es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. i/o els noms d’altres productes, marques i/o marques registrades de Nòriaprojects S.L.U., i/o les seves filials.

4. Hiperenlaces

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U., estarà sotmès a les condicions següents:

  • No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
  • No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Nòriaprojects S.L.U..
  • Nòriaprojectes S.L.U. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenlace, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Nòriaprojects S.L.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.