• ASSESSORAMENT TÈCNIC
  • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  • SERVEIS PROFESSIONALS
  • EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ / URBANITZACIÓ
Sou a: Inici / ca / Notícies / El govern de l'Estat aprova la reforma laboral.

Notícies

El govern de l'Estat aprova la reforma laboral.

24 - Feb - 2012

El govern de l'Estat, mitjançant el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, ha posat en marxa la tan comentada REFORMA LABORAL. (BOE nº36 11/2/12 i BOE nº42 de 18/2/12 )

Aportem a continuació un resum d'aquesta.

IMPORTS INDEMNITZACIÓ EN MATÈRIA D'ACOMIADAMENTS:
A partir de la reforma laboral, la indemnització ACOMIADAMENT IMPROCEDENT, en els contractes indefinits, serà de 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.
•  Abans de la reforma laboral, la indemnització per ACOMIADAMENT IMPROCEDENT  dels contractes formalitzats amb anterioritat al'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei es calcularà a raó de 45 dies de salari per any treballat pel temps de prestació de serveis anterior a aquesta data d'entrada
en vigor a raó de 33 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior. L'import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari, llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei resulta un nombre de dies superior, cas en què s'aplicarà aquest com import indemnitzatori màxim, sense que aquest import pugui ser superior a 42 mensualitats, en cap cas. (Cinquena)
•  La indemnització per ACOMIADAMENT PROCEDENT PER CAUSES OBJECTIVES serà de 20  dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. (El FOGASA només cobrirà l'extinció dels contractes per acomiadaments procedents en Pimes. (Menys de 25 treballadors) (Art º 25)
•  En l'extinció de la relació laboral per causes empresarials-ERE exprés-: es  clarifiquen les causes de l'acomiadament per evitar l'excessiva judicialització, s'elimina l'autorització administrativa prèvia.

APLICACIÓ DE L'ACOMIADAMENT PER CAUSES ECONÒMIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ AL SECTOR PÚBLIC (disposició addicional segona): Als efectes de les causes d'aquests acomiadaments en les administracions públiques a què es refereix l'article 3.1 del text refós de la Llei de contractes del sector Públic, s'entendrà que concorren:
CAUSES ECONÒMIQUES, quan es produeixi en les mateixes una situació d'insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents. En tot cas, s'entendrà que la insuficiència pressupostària és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius.
CAUSES TÈCNIQUES, quan es produeixin canvis, entre altres en l'àmbit dels mitjans o instruments de la prestació del servei públic de què es tracti.
CAUSES ORGANITZATIVES, quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal adscrit al servei públic. »
Així mateix, segons la (disposició addicional tercera "aquelles que es financin majoritàriament amb ingressos obtinguts com a contrapartida d'operacions realitzades en el mercat")-bàsicament les empreses públiques-, podran suspendre els contractes de treball o reduir la jornada de treball entre un 10 % i un 70% per les mateixes causes esmentada anteriorment.

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ COL · LECTIVA
PRIORITAT DELS CONVENIS D'EMPRESA:
independentment del que es pacti a nivell  superior (convenis d'àmbit nacional, provincials o sectorials), els representants dels treballadors i l'empresari poden consensuar un conveni d'empresa que s'adapti a les seves necessitats i particularitats, acord que tindrà prioritat sobre qualsevol altre.
•  Es facilita a les empreses amb dificultats el "desvinculació"-la no  aplicació-del conveni d'àmbit superior: en cas que no hi hagi acord, les parts aniran a la solució extrajudicial de conflictes i, si s'escau, a l'arbitratge si ho han pactat en el conveni col · lectiu. Si no és així, qualsevol de les parts podrà elevar el desacord a la Comissió Consultiva de Convenis Col · lectius nacional o els seus equivalents autonòmics, que nomenarà un àrbitre que resoldrà en un màxim de 25 dies.
•  Limitació de la ultractividad dels convenis: les parts han de negociar un nou  conveni en el termini màxim de dos anys, a partir dels quals el conveni ja no estarà vigent.

CONTRACTE DE TREBALL PER TEMPS INDEFINIT DE SUPORT ALS EMPRENEDORS (Art. 4)
•  Es tracta d'un nou contracte indefinit ia jornada completa per a empreses de  fins a 50 treballadors.
 Tindrà un període de •  prova d'un any.
•  L'empresa tindrà dret a una deducció en el seu compte fiscal de 3.000 euros  quan contracte el seu primer treballador, sempre que tingui menys de 30 anys.
•  Els emprenedors que contractin un treballador en atur es poden deduir  fiscalment el 50% de la prestació per desocupació que vingués cobrant el treballador durant un any. Per la seva banda, el treballador podrà voluntàriament percebre, juntament amb el seu sou, el 25% de la prestació per desocupació durant el mateix període. El treballador contractat haurà d'haver percebut la prestació durant, almenys, tres mesos en el moment de la contractació.

ALTRES MESURES DE CARÀCTER GENERAL
•  Es limita l'encadenament de contractes temporals més enllà dels 24 mesos:  Aquesta previsió tornarà a ser d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2013.
•  Impuls de la utilització del contracte a temps parcial: s'admet la  possibilitat que es realitzin hores extraordinàries. (Art. 5)
•  Regulació del TELETREBALL o treball a distància: es garanteix el dret a una  retribució equivalent als que treballen de forma presencial ia ser informats de vacants en llocs presencials. Els treballadors a distància podran exercir els drets de representació col · lectiva i han d'estar adscrits funcionalment a un centre de treball concret de l'empresa. (Art. 6)
•  Es possibilita la capitalització del 100% de la prestació per desocupació per  a joves de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat com a treballadors autònoms, tots dos inclosos, considerant l'edat en la data de la sol · licitud. (Disposició final tretzena)
•  S'elimina el sistema de classificació de classificació de treballadors per  categories professionals i es generalitza el sistema de Grups professionals. Per acord entre el treballador i l'empresari s'assignarà al treballador un grup professional i s'establirà com a contingut de la prestació laboral objecte del contracte de treball la realització de totes les funcions corresponents al grup professional assignat o només d'alguna d'elles. Quan s'acordi la polivalència funcional o la realització de funcions pròpies de més d'un grup, l'equiparació es realitzarà en virtut de les funcions que s'exercisquen durant més temps. (Article 22). En el termini d'un any els convenis col · lectius en vigor s'han d'adaptar el seu sistema de classificació professional (disposició addicional novena).
•  Es simplifiquen els tràmits per reduir la jornada de treball o suspendre el  contracte com a mecanisme d'ajust davant de situacions de disminució de la demanda, eliminant l'autorització administrativa necessària per dur a terme la mesura
•  S'impulsarà que els desocupats que estiguin cobrant la prestació realitzin  serveis d'interès general en benefici de la comunitat a través de convenis de col · laboració amb les administracions públiques.
•  No es podrà incloure cap clàusula que suposi una indemnització del personal  directiu del sector públic estatal superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl · lic, amb un màxim de sis mensualitats. No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil o d'alta direcció s'extingeixi i es reincorpori al seu càrrec anterior com a empleat públic (Disposició addicional vuitena)
•  En els Acomiadaments col · lectius que afectin treballadors de més de 50 o més  anys, les empreses hauran de fer una aportació econòmica al Tresor Públic, per afrontar el pagament de cotitzacions socials, sempre que l'empresa tingui més de 500 treballadors (Disposició addicional setzena) •
•  Les sentències sobre Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) no podran ser  recorregudes davant el Tribunal Suprem (TS) quan afectin a menys de 50 treballadors, també se suprimeix la possibilitat de presentar recursos de súplica per acomiadaments col · lectius.

CONTROL DE LA INCAPACITAT TEMPORAL PER LES MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL
(Quarta): El Govern, prèvia consulta amb els interlocutors socials, estudiarà en un termini de sis mesos la modificació del règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals per a una més eficaç gestió de la incapacitat temporal.

FORMACIÓ
•  S'introdueix el dret de treballadors amb més d'un any d'antiguitat a un permís  retribuït de vint hores anuals de formació. El contingut de l'activitat formativa ha d'estar vinculat al lloc de treball acumulables per un període de fins a tres anys (Article 2)
•  Es crea un compte formació en la qual es recollirà la formació rebuda pel  treballador al llarg de la seva vida activa. (Disposició final segona)
•  Els centres i entitats de formació acreditats podran també executar  directament els plans de formació a nivell estatal i autonòmic.
•  Futur desenvolupament d'un Xec-Formació, destinat a finançar el dret  individual a la formació dels treballadors (disposició final tercera)

ADAPTACIÓ DELS CONVENIS COL · LECTIUS AL NOU sistema de classificació professional (Novena): En el termini d'un any els convenis col · lectius en vigor s'han d'adaptar el seu sistema de classificació professional al nou marc jurídic que preveu l'article 22 de l'Estatut dels Treballadors, en la redacció que en fa aquest Reial decret llei.

LÍMIT D'EDAT PER FORMALITZAR CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE (Disposició transitòria novena.): Fins que la taxa d'atur al nostre país se situï per sota del 15 per cent podran realitzar contractes per a la formació i l'aprenentatge amb treballadors menors de 30 anys sense que s’apliqui el límit màxim d'edat que estableix el paràgraf primer de l'article 11.2.a) de l'Estatut dels Treballadors.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR: CALENDARI DE VACANCES
(Disposició addicional primera). Es fixarà a cada empresa. El treballador coneixerà les dates que li corresponguin dos mesos abans, almenys, del començament del gaudi. Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l'empresa a què es refereix el paràgraf anterior coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst l'article 48.4 i 48.bis d'aquesta Llei, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent de la de la incapacitat temporal oa la del gaudi del permís que per aplicació d'aquest precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l'any natural a què corresponguin.
En el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents de les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les, totalment o parcialment, durant l'any natural a què corresponen, el treballador podrà fer-ho un cop finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l'any en què s'hagen originat. »
Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de vuit anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d'aquella.

 

 

arxivat sota: Constructors
Noria Projectes Logo Enginyeria de l’Edificació
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contacta'ns
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Avís Legal

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condicions d'accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
Nòriaprojects S.L.U.,es reserva el dret de suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Nòriaprojects S.L.U. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Nòriaprojects S.L.U. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nòriaprojects S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra Nòriaprojects S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.
El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Nòriaprojects S.L.U.. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (I) aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, (II) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (III) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de NòriaprojectS S.L.U., i es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. i/o els noms d’altres productes, marques i/o marques registrades de Nòriaprojects S.L.U., i/o les seves filials.

4. Hiperenlaces

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U., estarà sotmès a les condicions següents:

  • No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
  • No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Nòriaprojects S.L.U..
  • Nòriaprojectes S.L.U. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenlace, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Nòriaprojects S.L.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.